Acteam

Regulamin uczestnictwa


REGULAMIN UCZESTNICTWA W TRENINGU WYJAZDOWYM

Niniejszy regulamin określa warunki organizacji oraz uczestnictwa w treningu wyjazdowym, którego Organizatorem jest firma Acteam Marcin Wroński (zwany dalej: Organizatorem), z siedzibą we Wrocławiu (52-204), przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 18.

I.   Postanowienia ogólne
 1. Celem treningu jest promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia.

 2. Trening wyjazdowy, o którym mowa w niniejszym regulaminie, ma charakter turystyczno-krajoznawczy. W treningu wyjazdowym biorą udział uczestnicy, którzy wyrażą wolę udziału w takiej formie treningu. Trening wyjazdowy odbywa się według określonego harmonogramu znajdującego się na oficjalnej stronie www.acteam.pl, który określa dokładne terminy i miejsca spotkań.

 3. Organizator opracowuje program treningu wyjazdowego tj. miejsce zbiórki, trasy przejść, miejsca ćwiczeń i odpoczynku, tematykę szkoleń i prelekcji.

 4. Uczestnicy treningu wyjazdowego powinni zachować szczególną ostrożność i poruszać się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r, poz. 128). Trasy treningu wyjazdowego przebiegać będą szlakami turystycznymi, drogami publicznymi (asfalt, drogi gruntowe), ścieżkami leśnymi i bezdrożami. O wyborze trasy decyduje Organizator.

 5. Organizator zaleca uczestnikom posiadanie odpowiedniego obuwia i ubioru technicznego dostosowanego do warunków terenowych i atmosferycznych, oświetlenia i elementów odblaskowych oraz naładowanego i włączonego telefonu komórkowego.

 6. Przed każdym treningiem wyjazdowym odbędzie się odprawa techniczna obejmująca weryfikację uczestników na podstawie listy zgłoszeń oraz sprawdzenie gotowości uczestników do treningu wyjazdowego.

 7. Podczas treningu wyjazdowego uczestników obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz innych używek (w tym narkotyków i środków odurzających).

 8. Ze względów bezpieczeństwa w czasie trwania treningu wyjazdowego Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez Organizatora lub osoby przez niego wskazane.

II.   Zasady naboru i uczestnictwa
 1. Osoby biorące udział w treningu wyjazdowym oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w treningu na własną odpowiedzialność.

 2. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich problemów zdrowotnych należy poinformować o tym bezpośrednio Organizatora lub osoby prowadzące trening wyjazdowy.

 3. Wszyscy uczestnicy treningu wyjazdowego wyrażają zgodę na ich filmowanie i fotografowanie oraz wykorzystanie ich wizerunku (zgodnie z ustawą z dnia 04 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych – t.j.: Dz.U. z 2016r, poz. 666 )  w celach promocyjnych Organizatora oraz przetwarzanie ich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych – t.j.: Dz.U. z 2016r, poz. 922) wraz z publikacją na oficjalnej stronie Organizatora oraz w mediach społecznościowych.

 4. Nabór uczestników odbywa się poprzez:

 • telefoniczną lub osobistą deklarację udziału w treningu wyłącznie u osoby prowadzącej zapisy na zlecenie Organizatora,

 • opłatę za uczestnictwo.

III.   Opłata za udział w treningu wyjazdowym
 1. Opłata za udział w treningu wyjazdowym zawiera:

  • opracowanie programu tj. miejsca zbiórki, trasy przejść, miejsca ćwiczeń i odpoczynku, tematyki szkoleń i prelekcji,

  • koordynację treningu wyjazdowego w trakcie jego trwania,

  • udział w poszczególnych prelekcjach i szkoleniach.

 2. Uczestnik każdorazowo sam pokrywa koszty dojazdu, wyżywienia, ewentualnych noclegów podczas treningu wyjazdowego, ubezpieczenia NNW oraz wszelkich dodatkowych atrakcji podczas poszczególnych treningów wyjazdowych (m.in. biletów wstępu, opłaty za wypożyczenie sprzętu).

 3. W 2022 roku opłaty za trening wyjazdowy wynoszą:

  • osoba dorosła – 60 zł,

  • dziecko do 10 roku życia – 40 zł,

  • przy czym na jeden tydzień przed terminem wyjazdu na trening, opłaty wynoszą:

  • osoba dorosła – 80 zł,

  • dziecko do 10 roku życia – 60 zł.

 4. Opłata za trening wyjazdowy jest cenną brutto i zawiera podatek VAT w wysokości 23%. Organizator każdorazowo wystawia paragon fiskalny.

 5. Opłatę za udział w treningu wyjazdowym należy dokonać:

  • przelewem na konto: 23 2130 0004 2001 0395 5234 0001. Dane do przelewu: Marcin Wroński, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 18, 52-204 Wrocław; w tytule należy wpisać nazwę wyjazdu oraz imię i nazwisko  uczestnika,

  • gotówką podczas treningu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu treningu wyjazdowego z powodu niewystarczającej ilości uczestników (min. 10) i/lub złych warunków pogodowych. W zaistniałej sytuacji Organizator zobowiązuje się do zwrotu pełnej opłaty uiszczonej przez uczestnika za trening wyjazdowy.

 7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w treningu wyjazdowym przez uczestnika. Pełna kwota zostanie zwrócona wyłącznie w sytuacji odwołania treningu przez Organizatora.


Ruch to inwestycja w zdrowie Zapewniamy fachową opiekę trenera i profesjonalny sprzęt

Kontakt z nami: +48 508 287 007 lub +48 697 020 959