Acteam

Oświadczenia uczestników


OŚWIADCZENIA UCZESTNIKÓW TRENINGU WYJAZDOWEGO

Wyrażam zgodę na udział w treningu wyjazdowym organizowanym przez firmę Acteam Marcin Wroński.

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w treningu wyjazdowym i akceptuję zasady w nim zawarte oraz zrzekam się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora.

Oświadczam również, że nie posiadam żadnych przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w treningu wyjazdowym (w przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia ponoszę całkowitą odpowiedzialność za jego skutki). Przyjmując do wiadomości ryzyko uszkodzenia ciała, w razie konieczności upoważniam Organizatora do zapewnienia świadczeń zdrowotnych celem zachowania, ratowania, przywracania i poprawy zdrowia.

Ponadto wyrażam zgodę na fotografowanie, filmowanie i rejestrowanie na dowolnych nośnikach mojego wizerunku  (imienia, nazwiska i wizualnej prezentacji) przez Organizatora dla celów publikacji i promocji na stronie www.acteam.pl oraz w mediach społecznościowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia wyjazdu i promocji firmy Acteam Marcin Wroński. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych jest przedsiębiorca Acteam Marcin Wroński, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dnia 22.01.2007r, z siedzibą we Wrocławiu (52-204), przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 18٭.

٭ Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.Ruch to inwestycja w zdrowie Zapewniamy fachową opiekę trenera i profesjonalny sprzęt

Kontakt z nami: +48 508 287 007 lub +48 697 020 959